Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Presidentens tale til Tinget 2008

Utdrag fra NBF-president Ivar Nordbergs tale til åpningen av Forbundstinget 2008.

Kjære idrettsvenner!
- Jeg vil på vegne av Forbundsstyret få ønske alle hjertelig velkommen til NBFs 75. ordinære ting. Kanskje burde dette historiske tinget vært markert som et stort jubileum. Når vi ikke har gjort det, skyldes det mange andre store markeringer i vårt forbund som nå kommer på rekke og rad.

Norges Bandyforbund fikk sitt nåværende navn i 1929. Det er 80 år siden til neste år. Men da hadde forbundet allerede eksistert siden 1920 under navnet Norges Ishockeyforbund. Altså 90-årsjubileum i 2010. Men vi hadde vært organisert som idrett i en komité under Norges Fotballforbund siden 1911, altså 100 år som organisert idrett i 2011. Noe av dette må markeres. Vi har allerede sett på muligheten for en jubileumsbok. En del er gjort, men det gjenstår også et betydelig arbeide. Som forbund er vi historiske, og vi plikter å ta vare på vår fortid. Dersom noen her føler seg kallet eller har lyst til en slik bokoppgave, ta kontakt med oss!
På to år skjer det mye i et stort forbund. Mye gledelig, men også noe trist. Noen av våre gamle, men også yngre støttespillere har gått bort. Dette forsøker vi etter beste evne å markere med minneord på våre hjemmesider, og det har også blitt markert på de respektive seksjonsårsmøtene. Vi har derfor valgt ikke å ha noen markering her i dag.

Denne tingperioden er over og det er tid for oppsummeringer. Jeg skal ikke lese opp fra utsendte beretninger, regnskaper og rapporter som forhåpentligvis er kjent for dere alle, men mye har skjedd og tiden har gått fort. På forrige ting var jeg litt spent på hvordan det ville gå med NBF som organisasjon. Svaret kan vi se idag. Jeg tror de aller fleste av oss kan være fornøyde med resultatet.
Jeg skal kort si litt om noen av våre organisasjonsledd som har vært involvert i utviklingen og som derfor bør takkes for god innsats. Jeg vil begynne med NBFs eiere: Klubbene og deres ledere.
Første prioritet for visepresident Svein-Erik Hammerstad og meg for to år siden, var å få besøkt flest mulig av våre klubber. Dette har tatt tid, men har etter vår mening vært vellykket. Dessverre har vi ikke kommet helt i mål, verken i år eller i fjor, men vi kom langt. Vi tror at det å bli hørt og sett, kommunikasjon, samt tilgang på informasjon og tilgjengelighet i alle ledd, er nøkkelord for å skape en god organisasjon. Likeledes må vi alle vise respekt og forståelse for den store arbeidsinnsatsen som legges ned i klubbene, og vi må forstå de problemene som alltid vil oppstå i driften av en klubb. Det vi har hørt og sett har imponert oss. Entusiasmen og pågangsmotet er påfallende høyt. Klubbene drives godt med små midler. Den frivillige innsatsen og dugnadsånden er stor. De problemene som klubbene har tatt opp, har vi forsøkt å løse etter beste evne. Håper dere er fornøyd med det! Våre besøk har gitt oss tilbake "godfølelsen" og inspirasjon. Slike klubbesøk bør fortsette i fremtiden, og det er veldig hyggelig om også dere tar kontakt dersom det er spesielle begivenheter dere vil ha oss med på. Vi stiller opp med glede i årene fremover dersom tinget gir oss ny tillit.
Også en stor takk til seksjonene. Her vil jeg spesielt nevne det gode samarbeidet og den gode ånd og stemning, som har vært på våre styremøter og i vårt arbeide med felles oppgaver. Vi drar alle i samme retning. Vi har de samme mål, det samme idrettspolitiske ståsted. Jeg håper at vårt gode samarbeid har blitt registrert rundt om i organisasjonen.
Seksjonsstyrene har utvist god styring både økonomisk og sportslig. Forbundsstyret har også stått samlet om å legge til rette for at seksjonene skal få den selvstendighet og den frihet som er mulig innenfor NIFs lovverk til å skjøtte og utvikle sin idrett. Eierskap til egen idrett er spesielt viktig i et fleridrettsforbund som vårt. Saker som er på dagsorden her på tinget i dag viser den samme holdning fra forbundsstyrets side. Den tilliten som er gitt til seksjonene har blitt godt mottatt, og seksjonene har kvittert tilbake med god drift og dermed trygghet innad i organisasjonen. Dette samspillet må utvikles videre til også å gjelde konkrete innspill til forbundets felles strategiplan.
Et stort og godt arbeide legges ned av tillitsvalgte også på krets/regionsnivå. Noen kretser/regioner har vi besøkt, men dessverre har vi ikke hatt kapasitet til å besøke alle, men vi følger med gjennom de kanaler vi har, og observerer god jobbing.
Så til våre komiteer og utvalg. Jeg tør påstå at sjelden i NBFs historie har så mange dyktige folk vært engasjert i NBF-systemet. Dette har gitt resultater. Les de avsluttende kommentarer både fra Domsutvalget og Appellutvalgets beretning. Vi har hatt et organisasjonsutvalg med medlemmer fra alle våre idretter. Disse la i vår fram sin innstilling som mange av dere allerede har vært med og diskutere på årsmøtene. Diskusjonene vil sikkert gå videre. Per i dag har også Lovkomiteen innstillingen til uttalelse. Arbeidet vil bli videreført i samarbeid med dere alle. En organisasjonsendring SKAL primært være til beste for klubbene. Vi fatter ikke vedtak om endringer som ikke klubbene i stort flertall forstår meningen med og nytten av. I tillegg er vi også helt avhengige av at alle våre kommunikasjonsledd fungerer som de skal. Det skal resultere i en lettelse, ikke i et merarbeid. Lettelsen skal gi rom for å frigjøre arbeidskraft og ressurser til glede for alle våre organisasjonsledd.
Kanskje blir det mulighet for nok en ansatt. Visepresident Svein-Erik Hammerstad, som er sterkt knyttet opp mot bandyens landslag, går og drømmer om en sportsansvarlig i forbundet som kan få arbeidsområdet sitt knyttet opp mot alle våre landslag og vår toppidrett, samarbeid med toppidrettssenteret og forhåpentligvis snart med Olympiatoppen, med alt det skulle innebære.
Takk til alle komiteer og utvalg. Vi tar sikte på at det blir kalt inn til en samling for dere alle i høst, på samme måte som vi gjorde for to år siden.
Administrasjon sentralt og på krets/regionsnivå må vi heller ikke glemme. Vi har veldig godt skolerte og dyktige ansatte. Selvfølgelig må det komme enkeltepisoder hvor ting kunne vært gjort bedre og annerledes sett i etterpåklokskapens lys. Selvfølgelig oppstår det problemer ved innføring av nye systemer for regnskap og serieoppsett og idrettsregistrering. Men vi som er tett på hendelsene observerer en arbeidsinnsats og en "stå på" mentalitet som er ganske unik. I tillegg så har våre ansatte også i stor og vesentlig grad involvert seg i våre idretter på sin fritid. Takk for god styring både når det gjelder idretten og økonomi. NBF har i dag en trygg og god økonomi.
Jeg vil også nevne en gruppe enkeltpersoner som taler vår sak i politiske og idrettspolitiske organer landet over. Dette er nok det området hvor vi må satse ekstra i årene som kommer. Vi er i ferd med å bygge opp en strategiplan for involvering i slike viktige fora.
Jeg vil påstå at vår stilling i NIF systemet er styrket i løpet av de siste to år. Dette har tatt mye tid og ressurser. Vi har alle, med generalsekretær Tomas Jonsson i spissen, satt NBF på den plassen det hører hjemme i idrettsorganisasjonen, som et av de ledende særforbundene i Norge. Det har kostet, og jobben er så langt fra gjort. NIF er tross alt å regne som vår viktigste sponsor. Så lenge vi føler at vi representerer grasrota og de politisk fattede vedtak både politisk og idrettspolitisk så vil vi følge opp dette arbeidet. Det vi i tillegg har å slå i bordet med er de resultater vi kan vise til i våre idretter. I tider hvor idretts-Norge sliter med et frafall i gruppen 13 - 19 år har vi totalt sett økning. Vi rekrutterer nye utøvere samtidig som vi holder relativt godt på de vi allerede har. Dette gjør oss unike i norsk idrett. Her har idrettene våre et stort potensial som jeg må be dere å ta vare på og utvikle videre. Forbundet skal legge forholdene til rette. Dette arbeidet vil være også være et av våre sterkeste kort inn i NIF systemet. Det vil gi forbundet oppmerksomhet, en sterkere stilling og vil nødvendigvis bidra til fokusering på de områder forbundet prioriterer, og som forhåpentligvis i neste omgang vil gi økte overføringer fra NIF til denne type formål.
Ellers er vi i NIF systemet engasjert i et nytt forum for særforbundene. Vi er med i et forum for fleridrettsforbund, og tar aktivt del i forumet for lagidrettene som aktiviserer ca. 80 % av medlemsmassen i norsk idrett. Det er selvfølgelig her mer av makta i norsk idrett også burde ligge.

Anleggssituasjonen må også nevnes. De tre viktigste faktorer for norsk idrett i dag er anlegg, anlegg og anlegg ble det sagt på ledermøte i NIF i mai. Vi er enig. I bandy er klubber/enkeltpersoner/kretser/og forbund kommet langt. Flere anlegg står snart klare. Bergbanen her på Ullevål, Snarøya, samt kunstisbane i Kristiansund. Voldsløkka kommer både for bandy og landhockey. Frogner stadion er i løypa sammen med Hamar og Røa. Ullern er også godt i gang. Det samme er Gamle Gress i Drammen. Hauger tenker hall, det samme gjør Solberg. Porsgrunn, Larvik, Horten og Jevnaker/Hadeland har planer. Flere kan nevnes, mange i samarbeid med Norges Skøyteforbund. De siste dagene er vi også i ferd med å utvikle samarbeid med ishockey. Sammen med skøyter har det foregått diskusjoner med Hamar kommune angående bruk av Vikingskipet. Går bare noe av dette som nå er nevnt i orden kan bandyens stilling i Norge endres mye. Bandy vil faktisk bli en av de idretter som blir best dekket på anleggssiden. Men det setter krav til oss. Nye anlegg må følges opp med utviklingsmidler. Her må det i samarbeid med seksjonene settes i gang tiltak for utvikling og markedsføring.
Innebandy trenger nye haller og mange prosjekter er også på gang her. Bandyforbundet har i flere år vært representert i selskapet Oslo Idrettshaller AS. Liknende selskaper bør opprettes i flere områder av landet. Her jobber vi selvfølgelig sammen med inneidrettene og hallene bør derfor være flerbrukshaller. I tillegg MÅ innebandy inn i eksisterende anlegg, noe som ikke alltid er så lett å få til. Etablerte idretter klamrer seg til sine eksisterende treningstider.
Tomas Jonsson, Espen Johansen og Tor Audun Sørensen har som ansatte gjort en flott jobb på anleggssiden, men som dere vel forstår; her rekker ikke tiden til. Derfor har vi nå utlyst en full stilling på anlegg. Det tror jeg blir en av de viktigste stillingene i NBF. Rundt stillingen vil det være naturlig å bygge opp en strategiplan, kanskje også med en strategikomité. Dette for å øve påvirkning av politiske og idrettspolitiske organer.

Til slutt: Litt om andre områder som Forbundet har engasjert seg i:
I fjor satte vi i gang arbeid med å registrere og systematisere hele vårt medisinske støtteapparat i NBF, samt innkjøp av nødvendig materiell som f. eks hjertestarter og kursing i dette. Arbeidet ble fullført i fjor, men nye kurs er allerede fastlagt.
Det har også vært gjennomført møter angående antidopingsarbeid og kosthold/kosttilskudd. Dette arbeidet vil fortsette til høsten. Vi har i denne sammenhengen etablert kontakt med Toppidrettssenteret.
Hockeyseksjonen skal selvfølgelig berømmes for sitt breddearbeide og for å rekruttere aldersbestemte lag.
I innebandy er det av eliteklubbene startet en Eliteinnebandy-forening. Dette er et flott tiltak som krever tilrettelegging også fra forbund og seksjon. Gode resultater har vist seg allerede og vi håper flere vil komme.
Diskusjonen rundt våre landslag fortsetter i alle våre idretter. Hvor mye penger kan vi bruke? Hva skal gjøres på klubbnivå og forbundsnivå. Møter er avholdt med Olympiatoppen og denne kontakten må holdes varm, både av klubber og forbund. Diskusjonen omkring driften må videreføres og vi håper på positive resultater for landslagene i fremtiden.
Jeg vil også nevne det gode arbeidet som er gjort for å gi funksjonshemmede et tilbud i vårt forbund. NFI, Norges funksjonshemmedes idrettsforbund er lagt ned, og det er overført til særforbundene å gi sportslige tilbud. Bandyforbundet har satt i gang "El. bandy". En type innebandy med elektriske rullestoler. Vi ansatte en person i halv stilling til å ta seg av dette arbeidet. Senest forrige søndag hadde jeg gleden av å åpne en nordisk turnering oppe på Råholt. Utrolig flott tiltak med en idrettsglede som vi sjelden ser. Lillestrøm, Bærums Verk, Levanger og Sandefjord stilte lag.
Forbundet har store mesterskap som skal arrangeres i de kommende år. Innebandy har søkt og fått VM U19 i 2011. Dette blir en stor oppgave. Bandy står for tur til dameVM 2010. Selv om dette fortsatt er usikkert, og vi ennå ikke har fått noen økonomiske forsikringer fra FIB, er arbeidet så smått i gang. Vi må også jobbe for å bli representert som vintersport dersom Norge får tildelt ungdoms-OL på Lillehammer i 2012.
Ellers har vårt forbund knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere gjennom flere år som alle skal takkes for stor hjelp og støtte.

Jeg vil avslutte med å si følgende: Jeg er stolt over NBF. Jeg er stolt over å ha representert dere som president de siste to årene.
TUSEN TAKK TIL DERE ALLE!