Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Forbundstinget 2008

Det 75. Forbundstinget i Bandyforbundet (bandy, innebandy, hockey) ble avholdt på Ullevål stadion 7.september 2008. 32 stemmeberettige, samt 9 øvrige representanter, bidro til et konstruktivt ting i et forbund preget av fortsatt vekst og en ryddig økonomi.
President Ivar Nordberg åpnet Tinget og tok innledningsvis for seg forbundets lange historikk, en analyse av dagens situasjon og fremtidige satsningsområder. (Les et utdrag av Presidentens åpningstale her)

Forbundsstyret 08-10 f.v.: Erik Hansen(bandy), Svein-Erik Hammerstad(visepres.), Ivar Nordberg(pres.), Jon Erik Eriksen(innebandy) og Jaswinder Pal Singh(hockey).

Forbundets beretning og regnskap for perioden 2006-08 ble enstemmig godkjent av Tinget etter anbefalinger fra både Kontrollkomiteen og revisor Bjørn Løkslid. Forbundet har idag en sunn økonomi og bygd opp en tilfredsstillende egenkapital.

På avgiftssiden ble det vedtatt å opprettholde dagens nivå på lisensen for sesongen 08/09. Forbundsstyret ble videre gitt fullmakt til å fastsette nivået for de påfølgende to sesonger (09/10 og 10/11).
Etter forslag fra Forbundsstyret vedtok Tinget å delegere fastsetting av nivået på overgangsgebyrer til de respektive seksjonsårsmøter. For innebandy betyr dette umiddelbar effektuering av årsmøteforslaget 2008 på kr 400 før 1.9 og kr 900 etter 1.9. For bandy og hockey gjelder fortsatt kr 600 for spillere 17 år og eldre.
Det ble også vedtatt at seksjonene må ha Forbundsstyrets samtykke dersom det skal disponeres midler fra tildelt økonomisk ramme til andre formål enn egen drift.
Innebandyseksjonens forslag om at e-post sidestilles med rek.sending ifm overgangssaker fikk fullt gjennomslag på Tinget, selv om Lovkomiteen hadde sine betenkeligheter. Dette som en overgangsordning til seksjonenes årsmøter 2009, hvor deretter seksjonene selv kan bestemme hva som skal gjelde.
Det ble videre gitt aksept for lovendring som tilsier at Forbundstinget kan avgjøre om det skal velges en eller to varamedlemmer til Forbundsstyret.

Arbeidsplan og budsjett
Arbeidsplan 2008-10 var trykket inn i tingdokumentene, men ble kun tatt opp som en orienteringssak på Forbundstinget.
Under budsjettbehandlingen ble det fra generalsekretær klargjort at ulike nivåer på seksjonenes landslagsbudsjetter gjenspeiler generering av egne inntekter gjennom de respektive seksjoners medlemsmasse.

Erkjentlighet
Forbundets Hederstegn ble tildelt ni personer for lang og tro tjeneste på klubb, krets og forbundsplan:

Innebandy: Odd H. Arntzen, Bækkelaget SK, Jarle Gommerud, Nor-92 IBK, Anders Hove, Hammerfest IBK/HF innebandy og Roar Nilsen, Slevik IBK.

Bandy: Kjell Borgersen, Drafn, Erik Hansen, Skeid og Øyvind Sakshaug, Ullevål IL.

NBF/adm.: Ann-Mari Ellefsen og Terje Larsen.


Bildene fra venstre.: Odd Arntzen, Jarle Gommerud, Anders Hove, Øyvind Sakshaug, Kjell Borgersen, Erik Hansen, Terje Larsen og Ann-Mari Ellefsen. Sistnevnte som første kvinne tildelt Hederstegn i forbundets 88-årige historie.

Valgene
President Ivar Nordberg fra Holmlia SK ble som ventet gjenvalgt for en ny to-års periode. Det samme ble visepresident Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF.
Jarle Heitmann, Tromsø IBK, ble valgt som 1.varamedlem og Knut Anders Grundvik, Frigg Oslo Fotballklubb, som 2.varamedlem til Forbundsstyret.
I Forbundstyret for øvrig ble lederne av de ulike seksjonene formelt valgt inn:
Bandyseksjonen: Erik Hansen, Skeid
Hockeyseksjonen: Jaswinder Pal Singh, Kringsjå SK
Innebandyseksjonen: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad IBK

Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra, fortsetter som leder av Kontrollkomiteen.
Odd Arntzen, Bækkelaget SK, fortsetter som leder av Appellutvalget.
Erik Strømme, Stabæk IF, fortsetter som leder av Lovkomiteen.
Harald Benestad Anderssen, Ullern IF, fortsetter som leder av Domsutvalget.
Bjørn Løkslid ble ansatt som forbundets revisor for nok en to-års periode.

Den effektive dirigenten Jan Hagen, Tunet IBK, avlsluttet den formelle delen av Forbundstinget kl 1414. Han overlot deretter klubben til president Ivar Nordberg som takket forsamlingen for tilliten og ønsket de fremmøtte vel hjem!